Waluty:

Dostawa towaru

Masz 30 dni od daty wys?ania do zwrotu towaru na wymian? lub zwrot. Uwaga Masz 14 dni, aby wymieni? lub zwróci? przedmioty obni?onymi lub przedmioty sprzedawane.

Bezzwrotne Pozycje
Produkt b?dzie tylko by? przyj?te do wymiana lub zwrot je?eli jest ona zwracana Nienoszona, nieuszkodzone i w nowych warunkach. Wszystkie Body Piercing jest wysy?ana w workach z tworzywa sztucznego i uszczelnione zabezpieczonym etykiecie, która pozwala klientom na ogl?danie przedmiotów i nadal korzysta? z naszego Polityki Fantastic zwrotów B?dziemy jednak nie wymian? lub zwrot jakiegokolwiek elementu Body Piercing Je?eli uwa?amy, ?e Sealed opakowanie zosta?o otwarte lub naruszone. Czy to nie ma wp?ywu na ustawowe prawa.
Je?li element zosta? Grawerowane jeste?my w stanie zaoferowa? wymian? lub dostarczy? pe?ny zwrot pieni?dzy. B?dziemy jednak, oferuj? 50% zwrotu.

Wymiany / Zwroty Faq
Co mam zrobi?, je?li zgubi?em faktur??
Nie martw si?, je?li tracisz faktury nadal mo?na przywróci? element. Pakiet Up pozycja chcesz wróci? i obejmuj? swoje dane i numer zamówienia (mo?na to znale?? na nasze e-maile lub przegl?daj?c historii zamówień na konta online) i daj nam zna?, co chcesz wymiany lub zwrotu pieni?dzy.

Jak d?ugo trwa proces powrotu?
Od otrzymania przesy?k? staramy si? przetworzy? Powraca jak najszybciej - zazwyczaj w ci?gu 48 godzin. W ruchliwych okresów w roku, mo?e to potrwa? do siedmiu dni roboczych na twój powrót do przetworzenia.

Czy mog? zamian za dro?sze sprz?cie?
Tak, czy wymienny element jest dro?szy ni? wracaj?cej rzeczy Skontaktujemy si? o wyp?at? ró?nicy.

Co si? dzieje, je?eli rzecz chc? w Exchange na stanie?
Je?li nie mamy element, który chcesz w Exchange w zapasie, skontaktujemy si? z Tob? przez naszego Zespo?u Obs?ugi Klienta w ci?gu 30 dni i zaproponowa? alternatyw? produkt lub pe?ny zwrot.

Jak d?ugo b?d? czeka? na zwrot pieni?dzy?
Opracujemy Twój zwrot najszybciej jak to mo?liwe zazwyczaj w ci?gu 48 godzin od otrzymania. Wy?lemy Ci e-mail, aby poinformowa? otrzymali?my produkt i s? przetwarzanie. Zwrot b?dzie zwykle trwa oko?o pi?ciu do siedmiu dni roboczych pojawi? si? na koncie, ale mo?e to zale?e? tak?e od banku.

Moja pozycja jest wadliwy i chc? go zwróci?.
Towary s? klasyfikowane jako uszkodzone, je?li zostan? dostarczone uszkodzony, lub gdy wyst?pi b??d produkcyjny w ci?gu 30 dni od daty zakupu. Nale?y pami?ta?, ?e przedmioty, które zosta?y uszkodzone w wyniku zu?ycia nie s? uwa?ane za wadliwe. Je?li uwa?asz, ?e Twoja pozycja jest uszkodzona prosz? skontaktowa? si? z nami, który doradzi w jaki sposób zwróci? przedmiot do naprawy / wymiany cz??ci, je?li powróci w okresie gwarancyjnym.

Anulowanie lub zmiany nakazu
Prosz? sprawdzi? i sk?adania zamówień Ostro?nie, bo nie mog? wprowadza? zmiany Po otrzymaniu It. Je?li chcesz doda? produkty do zamówienia nale?y z?o?y? nowe zamówienie.
Je?li chcesz zmieni? szczegó?y swojego adresu dostawy, usun?? elementy z zamówieniem lub anulowania zamówienia prosimy o kontakt z Dzia?em Obs?ugi Klienta w godzinach 8:30 - 5.30pm, od poniedzia?ku do pi?tku (z wyj?tkiem ?wi?t bankowe)

Consumer Contracts Regulamin 2013
Ten akt prawny oferuje Państwu praw po anulowaniu Przy zakupie online lub przez telefon: Masz prawo do rozwi??esz umow? pod warunkiem wykonywania swojego prawa nie d?u?szym ni? 14 dni od dnia, w którym odbioru towarów lub us?ug.
   Copyright © 2020 www.hydraporta.pl. Powered by Adidas Outlet Sklep Internetowy